Đánh người, Ronaldo nhận thẻ đỏ (Cordoba 1-2 Real)

You need install Flash Player to watch, thank you !

></img></a></p>
<p><!--<a  href=-->